{sistemYES!} Coğrafya 10-1 Doğal Sistemler

(Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES!, coğrafya dersinde, konuyu çabuk kavramak, özetlemek, bağlamı takip etmek ve kalıcı öğrenmek için başarıyla kullanılmaktadır.

YKS ortak müfredatında yer alan 10. sınıf coğrafya dersi, Doğal Sistemler ünitesiyle başlar, dört bölümden oluşur:
1) Dünya’nın yapısı ve oluşum süreci
2) Su kaynakları
3) Topraklar
4) Bitkiler.

Konularda şu detaylar ele alınır:

1) Dünya’nın tektonik oluşumu ve bu oluşum sürecinin etkileri, kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri, iç-dış kuvvetler ve bunların yeryüzü şekillerinin oluşum sürecine etkileri, Türkiye’deki başlıca yeryüzü şekilleri ve bunların oluşum süreçlerine iç-dış kuvvetlerin etkileri. (Tektonizma, jeolojik zaman kayaç, fay, orojenez, epirojenez, antiklinal ve senklinal, horst ve graben, levha, volkanizma, çözünme, karstlaşma)

2) Yeryüzündeki su kaynaklarının özellikleri, Türkiye’deki su kaynaklarının genel özellikleri ve dağılışı, Türkiye’deki su kaynaklarını verimli kullanmanın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden etkileri. (Su döngüsü, okyanus, deniz, göl, akarsu, yer altı suyu, akifer, açık havza, kapalı havza, kaynak)

3) Toprak oluşumunu etkileyen faktörler, dünyadaki toprak türleri ve bunların özellikleri, Türkiye’deki toprak türleri, bunların özellikleri ve kullanım alanları. (Fiziksel ayrışma, kimyasal çözünme, intrazonal toprak, azonal toprak, horizon, humus, anakaya, zonal toprak)

4) Bitki topluluklarının ve türlerinin genel özellikleri, bitki topluluklarının dağılışını etkileyen faktörler, Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışı ve yetişme şartları, Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı ve önemi. (Bitki formasyonu, tayga, maki, garig (frigana), psödomaki, savan, bozkır, çayır, endemik bitki, relikt bitki)

Yaklaşık 1️⃣4️⃣0️⃣ sayfada işlenen ünite, (Hızlı) Okuma ve Öğrenme Stratejileri sistemYES! ile 2️⃣8️⃣ dakikada anlayarak okunabilir, konular 8️⃣‘er dakikada yazılı şekilde özetlenebilir ve sonraki zamanlarda birkaç dakikada tekrar edilerek pekiştirilebilir.

Zeka İstasyonu ®